Tidig socialistisk vakenhet på Våll’n


 

Huvudsyftet med Ivar Vennerströms fotvandring från Våll’n till Övra 1913 i sällskap med Adolf Granqvist var att sprida socialismen. Samtidigt värvade han prenumeranter till den tidning han var chefredaktör och ansvarig utgivare för, Nya Norrland.
     Enligt vad han själv berättar i en artikel den 1 november 1913 var han mycket lyckosam: han bildade två nya socialdemokratiska föreningar, arbetarkommuner, under sitt besök i Jônsel och Nya Norrland fick 50 nya prenumeranter.
    
Därmed fanns det inte mindre än sex arbetarkommuner i Junsele socken. Den allra första bildades ju på Våll’n. Det har jag berättat om i boken Raka vägen till Våll’n.

Exakt när arbetarkommunen på Våll’n bildades vet jag inte, men jag gissar att det var 1906. Det var ju då August Svanström var med och drev fram den så kallade första skogsarbetarrörelsen, den organisation som först hette Västernorrlands läns lantarbetareförbund och som populärt kallades ”bönder, torpare och arbetare”. Tidningen Nya Norrland, som startade 1907, blev organ för detta förbund.
     Den första socialdemokratiska arbetarkommunen i västra Ångermanland skapades 1905 i Stornäset, Tåsjö. Strax därefter tillkom en i Rörström. Sedan bildades en arbetarkommun på Våll’n och en på Eden. Först efter storstrejken 1909 fick Krange en egen arbetarkommun.
     Det berättar Karl Mäler i boken Vi bygger landet, som utgavs 1960 när Ångermanlands socialdemokratiska partidistrikt fyllde 50 år.

Karl Mäler skriver också att Ivar Vennerström startade ett tiotal arbetarkommuner 1913 under en månadslång turné i västra Ångermanland. Utflykten till Junsele och vandringen mellan Våll’n och Övra räknades nog in i den turnén.
     Vennerströms fotvandring tillsammans med Adolf Granqvist gav till resultat att det bildades en arbetarkommun på Övra, men under samma resa startade han också en arbetarkommun i Tarasjöberg.
     Han jublade själv över resultatet; junseleborna var ”födda socialister”, skrev han i Nya Norrland: Över hela vårt land får man leta efter ”en socken med lika stor grad av socialistisk vakenhet”.

 -’n Hanns-Olov

 


 

Fjällfolket för socialismen.

Red. Vennerströms Junseleturné utomordentligt lyckad.

Två arbetarekommuner. – 50 prenumeranter å Nya Norrland. 

Den korta agitationsturné, som undertecknad företagit till Junsele, har i alla avseenden varit utomordentligt lyckad. På fyra dagar hölls sex möten, i Eden, Krånge, Tara, Tarasjöberg, Vallen och Övra by. Samtliga möten, som på en del ställen haft karaktären av Nya Norrland-fäster, ha varit mycket talrikt besökta. Detta oaktat väderleken varit synnerligen rägnig och dimmig och alltså lagt stora hinder i vägen för en mangrann anslutning, särskilt i så avlägset liggande byggder, t. ex. Tarasjöberg och Övra by, där ordentliga vägar saknas och befolkningen får krångla sig fram på små skogsstigar.
     Allestädes har visat sig ett överraskande stort intresse för det socialdemokratiska partiet och dess ådalsorgan Nya Norrland.
     Fästernas ekonomiska utbyte för Nya Norrland torde bli ganska avsevärt. Jämt 50 nya prenumeranter, alla i Junsele, ha anmält sig å Nya Norrland. Dessutom ha tvänne arbetarekommuner bildats.

Måndagen den 27 bildades en arbetarekommun i Tarasjöberg. 19 medlemmar ingingo genast. Till styrelse valdes: Elias Salomonsson, ordförande, Jak. Brodin korr. sekr., Jonas Stenklyft, kass., Frid. Sundqvist, vice sekr., And. Henriksson, v. ordf. Anslutningen till partiet gäller från 1 jan.
     Tisdagen den 28 bildades en andra arbetarekommun i Övra by. Den fick vid starten 17 medlemmar från Övra by samt angränsande byar. Till styrelse valdes: K. Högsten, Simon Juthberg, Petrus Juthberg, Dan. Tjernberg och Johan Johansson, av vilka Högsten är korresponderande sekr. Till revisorer valdes John Olsson, A. P. Sundin och J. Tjernberg. Anslutningen är från 1 jan.
     Med dessa tvänne arbetarekommuners bildande kan man säga att den socialdemokratiska organisationen inom Junseles väldiga fjällsocken är helt genomförd. Arbetarekommuner finnes nu i Krånge, Eden, Tara, Vallen, Tarasjöberg och Övra by. Inom hela socknen finnes nu knappast en enda by, som icke är berörd av dessa socialdemokratiska föreningar. De bilda ett nät, som spänner över hela socknen. Hur utomordentligt betydelsefullt detta är ej blott i politiskt utan ock i kommunalt hänseende visades av senaste pensionärsnämndsv., som fick en sådan utgång, att småfolket, som nu som sig bör helt behärskar denna ytterst viktiga kommunala institution.

Inom hela Västernorrlands län är nu Junsele den i socialdemokratiskt hänseende bäst organiserade socknen. Och man får över hela vårt land leta efter en socken med lika stor grad av socialistisk vakenhet. Att Junseles avsides liggande fjällsocken på detta går i spetsen bevisar, att fjällfolket, både småbönder, torpare och lösa arbetare, äro så att säga födda socialister. Det vore en lätt sak för övriga fjällsocknarna att följa Junsele vackra exempel. Jordmånen är överallt lika gynnsam för den socialistiska skörden, ty förhållandena äro likartade.
     Det kan icke hjälpas att bolagsmännen och deras lakejer gnissla över socialismens frammarsch bland de tyranniserade bolagsslavarna. Den tiden tyckes nu vara inne, att fjällfolket helt går över till socialismen.

                                                                                                                                 I. V-m.

 

 
 
Denna sida skapades av Junselevallens byalag 100615. Senast uppdaterad 100615.