VALLENS BYALAG


Dä sto´n annons i tirningen på senhöstkant´n
kommun skull´ vest börj´ å vännä på slant´n
i väntan på välingen från skyn
Vi gnöggä oss i yga å slet oss i hårä
å på röggen dansä´n kåll´n kårä:
Tänk döm sälj skola i byn?

Det var så det började. Byborna gick samman, protesterade och skrev på uppropslistor om kommunens planerade försäljning av f.d. skolan. Man kom fram till att det var en fördel om man bildade en förening, och den 11 november 1973 bildades Junselevallens byalag vilket skulle ha som ändamål att verka för samhällsangelägenheter, trivsel och miljö för de inom Vallen boende.
Jenny Eriksson blev sammankallande i den interimsstyrelse som valdes och i juni 1974 hölls det första ordinarie årsmötet där man bl.a. antog föreningens stadgar. Den första styrelsen bestod av:
Ordf. Roffe Söderberg, Jenny Eriksson, Gun Henriksson, John Jönsson och Rune Alfredsson.

- 1974 inköpte byalaget byns f.d. föreningshus för att ha en egen samlingslokal.
- 1975: Efter en omröstning bland byborna fick föreningshuset namnet Vallencia, på förslag av Olle Alfredsson. Bagarstugan ställdes i ordning och Byalagsnytt började skrivas och delas ut till hushållen i byn.
- 1977 började man den första upprustningen av Vallencia och 1978 inköptes förstärkare, möbler och sällskapsspel.
- 1982 bröts golvet i Vallencia upp och ny trossbotten och nya golvplankor lades in.
- 1988 köpte byalaget bagarstugan av kommunen. Den ställdes i ordning och inrymmer numera förutom bagarstuga också en slaktbod för byns jaktvårdsförening.
- 1990 rev man ner den gamla ugnen och murade upp en ny i bagarstugan.
- 1993 köpte byalaget det lilla markområdet vid stora landsvägen vid uppfarten till Vallencia av kommunen.
- 1994 påbörjades den stora upprustningen av Vallencia med bl.a. handikappanpassade toaletter och ramp uppför bron.
- 1995 Om och tillbyggnad av Vallencias köks- och serveringsdel.
- 1996 uppfördes ett nytt uthus bakom Vallencia för redskap och andra tillhörigheter.
- 1998 Stort 25-årsjubileum med mat, underhållning och dans på Vallencia. Inköptes ny kyl och frys liksom ny TV till Vallencia
- 1999 Inköp av videoapparat.
- 2000 Målning invändigt av bagarstugan och delar av serveringslokalen på Vallencia. Bygge av kallförråd i anslutning av Vallencia.
- 2002 Tillverkning av gångbro över Sågbäcken, vid gamla sågdammet. Tillverkning och uppsättning av hänvisningsskyltar till gamla omtalade platser i och omkring byn.

Byalaget har under alla år fungerat som språkrör och opinionsbildare i olika frågor som berört byn och dess angelägenheter, författat skrivelser med protester och önskemål om allhanda saker som t.ex. vägbelysningen, vägen till Vallen, skogsbesprutningarna, indragning av varubussar, dålig TV- och mobiltelefonmottagning, vatten- och avloppsnätet och mycket annat.
Varje år har byalaget också arrangerat en mängd fester och sammankomster såsom Jul- och nyårsfest, Valborgsmässofirande, midsommarfest, sommarfest, surströmmingsfest m.m.
Dessutom avhålls förutom ett antal styrelsemöten också minst tre byalagsmöten förutom årsmötet.
Byalagets syjunta har under alla år arbetat och stått i, bidragit med en mängd välgjorda och vackra handarbeten som sålts på auktioner eller gått som lotterivinster. Syjuntans arbete har utan tvekan varit grunden till byalagets goda ekonomi under alla år. Ett enastående arbete och ovärderligt arbete har lagts ned av byns alla kvinnor genom dess arbete i syjuntan eller med handarbeten i hemmen

Alla årens verksamheter har visat att Vållara "kan och vill" värna om sin by. Genom åren har frivilliga krafter skapat det vi har idag i byalaget och i Vallen.

Ordförande i Vallens Byalag genom åren.

1973          Jenny Eriksson
1974-75     Roffe Söderberg
1976          John Jönsson
1977          Harald Granquist
1978-80     Roffe Söderberg
1981-82     Knut Granquist
1983-84     Valter Abrahamsson
1985          Disa Söderberg
1986-90     Knut Granquist
1991          Valter Abrahamsson
1992-97     Knut Granquist
1998-99     Rune Alfredsson, Agneta Sjökvist, Stefan Tågestad
2000          Agneta Sjökvist, Stefan Tågestad
2001          Agneta Sjökvist
2002          Roffe Söderberg
2003-06     Ove Rolén
2007-09     Rolf Edström
2010-         Ingegerd Granquist

Tillbaka till
BYALAGET
Denna sida skapades av Junselevallens byalag 011028. Senast uppdaterad 20100314.